Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Terveys ja hyvinvointi

Lapsen elatus

Lapsen elatuksesta annetun lain mukaan molemmilla vanhemmilla on velvollisuus elättää lastaan. Jos vanhempi ei muulla tavoin huolehdi lapsen elatuksesta tai jos lapsi ei pysyvästi asu vanhempiensa luona, voidaan vahvistaa  lapselle suoritettava elatusapu. Jos vanhemmat eivät asu yhdessä, muualla asuva vanhempi huolehtii elatusvastuustaan yleensä kuukausittain maksettavalla elatusavulla.

Elatusavusta neuvoteltaessa lastenvalvojan tapaamisella olisi hyvä olla mukana asiapaperit tuloista, menoista ja varallisuudesta samoin kuin lapsen kuluista.

Vanhemmat vastaavat lapsensa elatuksesta lapsen elatuksen tarpeen ja oman elatuskykynsä mukaan. Oikeusministeriö on antanut ohjeen lapsen elatuksen tarpeen ja vanhempien elatuskyvyn arvioimisesta. Elatusapumaksun tason arviointia varten voidaan laatia oikeusministeriön ohjeen mukainen laskelma, jonka antamaa ehdotusta vanhemmat voivat käyttää apuna neuvoteltaessa lastenvalvojan luona elatusavun määrästä.

Vanhemmat voivat myös itse tehdä laskelman internetissä. Lähtökohtaisesti lapsen oikeus saada elatusta vanhemmiltaan päättyy, kun lapsi täyttää 18 vuotta. Tämän jälkeenkin vanhemmat vastaavat lapsen koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista, mikäli tämä katsotaan kohtuulliseksi (koulutusavustus).

Elatusapu ja elatustuki

Elatusavulla tarkoitetaan rahasuoritusta, jolla lapsen vanhempi osallistuu lapsen elatuksesta aiheutuviin kustannuksiin. Vanhemmat voivat sopia elatusavusta keskenään tai lastenvalvojan luona. Vanhempien keskinäinen sopimus ei ole täytäntöönpano- eli ulosottokelpoinen. Se ei myöskään oikeuta Kelan elatustukeen eikä elatusvelvollinen voi vähentää maksamaansa elatusapua verotuksessa.

Lastenvalvoja voi vahvistaa sopimuksen, mikäli vanhemmat ovat sen sisällöstä yhtä mieltä. Lisäksi sopimuksen tulee olla lapsen edun mukainen ja maksavan vanhemman taloudellisen tilanteen perusteella kohtuullinen. Elatusavun määrän arvioinnissa  voidaan käyttää apuna oikeusministeriön laatimaa ohjetta. Lastenvalvojan vahvistama sopimus on täytäntöönpano- eli ulosottokelpoinen.

Mikäli vanhemmat eivät pääse lapsen elatusavun määrästä yhteisymmärrykseen, asian voi viedä tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Lähtökohtaisesti elatusapu suoritetaan kuukausittain. Elatusapu on maksettava eräpäivänä ja se maksetaan pääsääntöisesti lapsen kanssa asuvan vanhemman tilille.

Elatustuki

Elatustukea maksaa Kela. Tuen maksaminen edellyttää aina joko lastenvalvojan vahvistamaa elatussopimusta tai tuomioistuimen päätöstä elatusavusta. Elatustukea voidaan maksaa myös sillä perusteella, että lapsen isyys on selvittämättä.

Elatusavun muuttaminen

Elatusavun määrää voidaan muuttaa, jos olosuhteet elatusavun vahvistamisen jälkeen ovat olennaisesti muuttuneet ja elatusavun muuttamista voidaan pitää kohtuullisena sekä lapsen että elatusapua suorittavan vanhemman kannalta.

Aiemmin vahvistettua elatusapua voidaan muuttaa joko vanhempien välisellä uudella sopimuksella tai tuomioistuimen antamalla päätöksellä. Vaikka aiempi elatusapu olisi ratkaistu tuomioistuimen päätöksellä, sitä on mahdollista muuttaa myöhemmin vanhempien välisellä sopimuksella lastenvalvojan luona.

Täytäntöönpanokelpoinen eli ulosottokelpoinen elatusapu edellyttää aina lastenvalvojan vahvistamaa sopimusta tai tuomioistuimen päätöstä. Mikäli vanhemmat muuttavat keskinäisellä sopimuksellaan aiemmin lastenvalvojan tai tuomioistuimen vahvistamaa elatusapua, tulisi uusi keskinäinen sopimus vahvistuttaa lastenvalvojan luona. Mikäli näin ei toimita, jää täytäntöönpanokelpoiseksi aiempi sopimus.

Elatusavun indeksikorotus

Elatusapu tarkistetaan vuosittain indeksillä. Indeksikorotus on lakisääteinen korotus, joka elatusvelvollisen vanhemman tulee lähtökohtaisesti itse huomioida elatusapua maksaessaan. Korotusmerkinnät tehdään alkuperäiseen elatussopimukseen tai tuomioistuimen päätökseen.

Elatusapu on sidottu elinkustannusindeksiin. Korotus tulee voimaan kalenterivuoden alusta.

Kaikkia vahvistettuja elatusapuja ja elatustukia korotetaan 1,5 prosenttia 1.1.2019 lukien.
Täysimääräinen elatustuen määrä on 1.1.2019  lukien 158,74 euroa kuukaudessa lasta kohti.

Lastenvalvojat antavat korotusmerkintöjä ilman ajanvarausta tammikuussa 2019.
Indeksikorotusmerkintöjä saa lastenvalvojalta sopimuksiin ja päätöksiin 9.1. ja 30.1.  klo 14.30–15.45 osoitteessa Puutarhakatu 14 A, 5.krs/ Perheoikeudellinen yksikkö sekä 2.1. ja 16.1. klo 14–16 Yhteispalvelu Monitori, osoite Skanssinkatu 10, Skanssin kauppakeskus, 2. krs, Itäparkin pääty

Lisätietoja indeksikorotusmerkinnöistä saat lastenvalvojalta.

Koulutusavustus

Vanhempien ensisijainen elatusvastuu päättyy lähtökohtaisesti lapsen täyttäessä 18 vuotta. Lain mukaan lapsella on kuitenkin oikeus saada 18 vuotta täytettyäänkin koulunkäynnin perusteella koulutusavustusta, jos se katsotaan kohtuulliseksi.

Koulutusavustussopimus voidaan vahvistaa lastenvalvojan luona esimerkiksi lukion tai ammatillisen tutkinnon suorittamiseksi. Koulutuskustannuksiin luetaan lapsen koulutuksesta aiheutuvat kustannukset sekä koulutuksen aikaiset elinkustannukset. Koulutusavustuksen määrään ei voida kuitenkaan sellaisenaan soveltaa elatusapua koskevia säännöksiä.

Jos koulutusavustus vahvistetaan ennen kuin lapsi täyttää 18 vuotta, lapsen edustajana toimii lapsen kanssa asuva vanhempi. Täysi-ikäisenä lapsi edustaa itse itseään.  Hän voi myös hakea koulutusavustusta oikeuden kautta. Koulutusavustus suoritetaan täysi-ikäisen lapsen omalle tilille.